SẢN PHẨM

传感器厂家的专业制造品质 SKAMEKER Try Something New

Cảm biến mức độ, cảm biến tiệm cận cần thiết cho IOT

Cảm biến mức bề mặt chất lỏng của chúng tôi là một công nghệ độc quyền có thể đo mức chất lỏng bên trong mà không cần tiếp xúc bằng cách chỉ gắn một cảm biến từ bên ngoài bể.
Chúng tôi cũng là một nhà sản xuất cảm biến thông qua kim loại có thể phát hiện ô nhiễm kim loại và đếm số lượng kim loại.

Cảm biến mức độ, cảm biến tiệm cận cần thiết cho IOT

Cảm biến mức bề mặt chất lỏng của chúng tôi là một công nghệ độc quyền có thể đo mức chất lỏng bên trong mà không cần tiếp xúc bằng cách chỉ gắn một cảm biến từ bên ngoài bể.
Chúng tôi cũng là một nhà sản xuất cảm biến thông qua kim loại có thể phát hiện ô nhiễm kim loại và đếm số lượng kim loại.

Giới thiệu sản phẩm chủ lực

  • CLA
    CLA
  • LMS
    LMS
  • CLS
    CLS

Try Something New~Tiếp tục thách thức những điều mới~

Thư ngỏ

Thư ngỏ
Thư ngỏ
Kameoka Electronics hướng đến mục tiêu trở thành một công ty cần thiết cho xã hội bằng cách tạo ra một xã hội an toàn và an tâm. Từ bây giờ, chúng tôi muốn chia sẻ các giá trị quan đến tất cả khách hàng, và chúng tôi muốn dựa vào năng lực sáng tạo để cho ra kết quả hoàn hảo hơn.

Kameoka Electronics hướng đến mục tiêu trở thành một công ty cần thiết cho xã hội bằng cách tạo ra một xã hội an toàn và an tâm. Từ bây giờ, chúng tôi muốn chia sẻ các giá trị quan đến tất cả khách hàng, và chúng tôi muốn dựa vào năng lực sáng tạo để cho ra kết quả hoàn hảo hơn.

Thương hiệu Kameoka Electronics Co, Ltd
Địa chỉ Hirota, Shinomachi, Kameoka-shi, Kyoto-ken
Thành lập 11/1981
Vốn đầu tư 50,000,000 yên