CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân

TOA MUSENDENKI Co., Ltd.(dưới đây gọi là ""Công ty"") tuân thủ pháp lệnh liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân và các quy phạm khác cũng như sử dụng phù hợp đối với thông tin được cung cấp từ khách hàng (dưới đây gọi là ""thông tin cá nhân""). Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà công ty thu thập và thông tin cá nhân thu thập trong web này như sau:

 1. 1. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của TOA MUSENDENKI Co., Ltd.

  Chính sách cơ bản về bảo vệ thông tin cá nhân của công ty như sau. Chúng tôi tuân thủ chính sách cơ bản này.

  1. (1) Tiến hành thu thập, sử dụng, cung cấp thông tin cá nhân phù hợp.
  2. (2) Ngăn ngừa truy cập trái phép, làm mất mát, rò rĩ thông tin cá nhân.
  3. (3) Tuân thủ pháp lệnh, quy phạm, quy định nội bộ liên quan đến thông tin cá nhân.
  4. (4) Nỗ lực cải thiện liên tục để bảo vệ thông tin cá nhân.
 2. 2. Tên người sử dụng thông tin cá nhân

  TOA MUSENDENKI Co., Ltd.

 3. 3. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập.

  Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân nhằm các mục đích sau. Khi sử dụng thông tin cá nhân ngoài mục đích nêu dưới đây, nếu sử dụng phải được khách hàng phê duyệt.

  1. (1) Chúng tôi cung cấp và hướng dẫn các loại thông tin như thông tin sản phẩm liên quan đến sản phẩm và dịch vụ (dưới đây gọi là ""sản phẩm"")
  2. (2) Hướng dẫn, tổ chức sự kiện như chiến dịch khuyến mại sản phẩm, triễn lãm.
  3. (3) Cung cấp, gửi các loại tài liệu, mẫu như Cataloge, CD-ROM liên quan đến sản phẩm
  4. (4) Điều tra và phân tích như khảo sát đến lên kế hoạch, phát triển bán sản phẩm
  5. (5) Sử dụng khi cần cho việc cung cấp sản phẩm, bảo trì sản phẩm được khách hàng dăng ký hoặc mua
 4. 4. Về việc dùng chung thông tin cá nhân

  Sẽ có trường hợp công ty dùng chung thông tin cá nhân đã thu thập cho các nội dung sau.

  1. (1) Phạm vi người sử dụng chung
   1. 1) Các công ty liên quan trong và ngoài nước của TOA MUSENDENKI Co., Ltd.
   2. 2) Các doanh nghiệp liên quan (nhà sản xuất Cty sử dụng) được công khai trên web của công ty (Omron corporation), công ty sản xuất và cung cấp sản phẩm và dịch vụ mà Cty sử dụng (dưới đây gọi là ""Cty"")

   Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tất cả các doanh nghiệp nêu trên cùng sử dụng

  2. (2) Mục đích sử dụng của người sử dụng
   1. 1) Cung cấp, hướng dẫn các thông tin như thông tin sản phẩm liên quan đến sản phẩm
   2. 2) Hướng dẫn, tổ chức các sự liện như khuyến mại, triễn lạm liên quan đến sản phẩm
   3. 3) Cung cấp, gửi các loại tài liệu, mẫu như Cataloge, CD-ROM liên quan đến sản phẩm
   4. 4) Điều tra và phân tích như khảo sát đế lên kế hoạch, phát triển bán sản phẩm
   5. 5) Sử dụng khi cần cho việc cung cấp sản phẩm, bảo trì sản phẩm được khách hàng đăng ký hoặc mua
  3. (3) Hạng mục dữ liệu cá nhân được dùng chung
   Họ tên/tên công ty/Địa chỉ/Bộ phận/Chức vụ/Số điện thoại/Số Fax/Địa chỉ mail/nghiệp vụ phụ trách/lý lịch hường dẫn…
  4. (4) Tên của người có trách nhiệm quản lý dữ liệu cá nhân được dùng chung
   TOA MUSENDENKI Co., Ltd.-Phòng quản lý kinh doanh-phụ trách bảo vệ thông tin cá nhân
   Địa chỉ: 5-11-7 Nihonbashi, Naniwa-ku Osaka
   TEL:06-6644-0117(thời gian tiếp nhận: ngày thường 9:00 ~ 17:00)
   Email:privacy@eleshack.co.jp
 5. 5. Về cung cấp thông tin cá nhân cho người thứ 3

  Ngoài trường hợp thuộc lý do quy định tại điề 23 luật bảo vệ thông tin cá nhân như trường hợp công ty ủy thác một phần hoặc toàn bộ thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để đạt mục đích sử dụng và trường hợp theo pháp luật, trường hợp cung cấp thông tin cá nhân để tiếp tục hoạt động vì các lý do khác, công ty sẽ không cung cấp cho người thứ ba ngoài người dùng chung nếu không được khách hàng chấp nhận

 6. 6. Về các hạng mục cần cho yêu cầu công khai

  Trường hợp có yêu cầu dừng thông báo mục đích sử dụng, công khai, chỉnh sửa, sử dụng từ người chủ thông tin cá nhân đã thu thập được và đang sử dụng hoặc người đại diện (dưới đây gọi là ""công khai""), phải nhanh chóng đáp ứng trong phạm vi hợp lý. Thủ tục như sau:

  1. (1) Nơi đăng ký yêu cầu công khai
   Vui lòng gửi yêu cầu đến địa chỉ sau. Nếu có thể ghi kèm “tài liệu yêu cầu như công khai.v.v.” bằng mực đỏ trên phong bì.
   Địa chỉ: 5-11-7 Nihonmotobashi, Naniwa-ku, Osaka-shi 556-0005
  2. (2) Văn bản (biểu mẫu) cần gửi khi “Yêu cầu công khai”
   Khi “Yêu cầu như công khai.v.v”, vui lòng tải về phiếu yêu cầu sau (A), ghi tất cả các hạng mục quy định. Sau đó gửi phiếu yêu cầu đã ghi, tài liệu để chủ thông tin xác nhận (B) và kèm theo phong bì ghi địa chỉ của khách hàng và chủ thông tin (C) (địa chỉ ghi trên tài liệu xác nhận), gửi đến địa chỉ nêu tại khoản (1) nói trên.
   A.Phiếu yêu cầu do Công ty quy định
   .Phiếu yêu cầu công khai thông tin cá nhân (tải về)
   B.Tài liệu để chủ thông tin xác nhận
   Một trong các tài liệu dưới đây (nếu là chủ thông tin)
   ・ Giấy chứng nhận con dấu (nếu đóng dấu trên phiếu yêu cầu do Công ty quy định)
   ・ Bản sao giấy phép lái xe
   ・ Bản sao hộ chiếu
   ・ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài, hoặc 1 bộ hồ sơ dưới đây
   ・ Bản sao chứng nhận bảo hiểm sức khỏe hoặc sổ hưu trí
   1. ・ Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ cư trú (nếu là người đại diện)
    1) Nếu là người đại diện theo ủy quyền, 1 bộ hồ sơ sau
    ・ Thư ủy quyền (đóng dấu thật)
    ・ Chứng nhận con dấu đóng trên thư ủy quyền
    ・ Hồ sơ chứng nhận là bản thân người đại diện (hồ sơ giống như hồ sơ chứng nhận bản thân chủ thông tin nêu trên)
    2) Nếu là người đại diện theo pháp luật, 1 bộ hồ sơ sau
    ・ Hồ sơ liên quan đến quyền đại diện theo pháp luật của người vị thành niên hoặc người thành niên bị khuyết tật)
    ・ Hồ sơ chứng nhận là bản thân người đại diện theo pháp luật (hồ sơ giống như hồ sơ chứng nhận bản thân chủ thông tin nêu trên)
   C.Phong bì dùng để gửi lại
   ・ Vui lòng ghi địa chỉ của khách hàng và chủ thông tin (Địa chỉ ghi trên hồ sơ xác nhận bản thân hoặc người đại diện)
   ・ Nếu yêu cầu thông báo mục đích sử dụng và yêu cầu công khai, vui lòng dán tem 822 yên. (chúng tôi sẽ gửi lại bằng bưu điện giấy chứng nhận gửi)
  3. (3) Phương pháp trả lời đối với “yêu cầu công khai”
   Chúng tôi sẽ trả lời bằng văn bản và gửi lại bằng phong bì của khách hàng.
  4. (4) Mục đích sử dụng thông tin cá nhân có được theo thủ tục “yêu cầu công khai”
   ・ Sử dụng cho thủ tục tương ứng
 7. 7. Liên hệ, khiếu nại liên quan đến sử dụng thông tin cá nhân

  1. (1) Liên hệ, khiếu nại liên quan đến sử dụng thông tin cá nhân của công ty, liên hệ, khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân của công ty, vui lòng liên hệ bằng bưu điện, điện thoại, Fax hoặc mail như bên dưới:
   TOA MUSENDENKI CO.,LTD-Phòng quản lý kinh doanh-Phụ trách bảo vệ thông tin cá nhân
   Địa chỉ:5-11-7 Nihonmotobashi, Naniwa-ku, Osaka-shi 556-0005
   Tel:06-6644-0117
   Fax:06-6644-0114
   Email: privacy@eleshack.co.jp
  2. (2) Tên "Tổ chức bảo vệ thông tin cá nhân được ủy quyền" trực thuộc Công ty và địa chỉ của người khiếu nại
   Hiện tại, không có Tổ chức bảo vệ thông tin cá nhân được ủy quyền
 8. 8. Về việc sử dụng cookie

  1. (1) Cookie là thông tin nhỏ mà máy chủ, web gửi tới trình duyệt của khách hàng, thể được lưu trữ như một tập tin trên đĩa của khách hàng. Những gì có thể xác định với cookie là máy tính khách hàng đang sử dụng, không phải là cá nhân.
  2. (2) Máy chủ web của trang web này có thể sử dụng cookie cho các mục đích sau:
   ・ Để cải thiện nội dung của trang web này, e-mail nhằm thỏa mãn khách hàng, tùy chỉnh theo mục đích sử dụng cá nhân của khách hàng hoặc cung cấp dịch vụ theo sở thích của khách hàng.
   ・ Khi xử lý thống kê thông tin thu được bằng cách sử dụng cookie
  3. (3) Khách hàng có thể từ chối chấp nhận cookie theo cài đặt của trình duyệt và có thể hiển thị cảnh báo khi nhận cookie
  4. (4) Nếu khách hàng từ chối chấp nhận cookie, có thể không sử dụng được một số hoặc tất cả dịch vụ.

TOA MUSENDENKI CO.,LTD
Chỉnh sửa ngày 1 tháng 7 năm 2017
Chủ tịch Emi Yoshiyuki